Tanie ubezpieczenia dla firm

Są ubezpieczeniami dobrowolnymi, z wyjątkiem ubezpieczeń OC dla wybranych grup zawodowych.

Poza składką szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • dostosowanie zakresu ochrony do rodzaju prowadzonej działalności, rodzaju i wartości posiadanego mienia, indywidualnych potrzeb/oczekiwań ubezpieczonego, do wyboru mamy podstawowe dwa zakresy ubezpieczenia: na bazie ryzyk nazwanych lub wszystkich ryzyk (warunki różnią się konstrukcją zapisów i zakresem ochrony),
 • definicje ryzyk określonych w warunkach ubezpieczenia np. definicja śniegu w jednej firmie może być odmienna niż w drugiej, a to już ma duży wpływ na wypłatę lub brak odszkodowania. Podobnie przy ubezpieczeniu OC np. przy ubezpieczeniu OC pracodawcy zakres ochrony może być różny pomimo takiej samej nazwy ryzyka,
 • obowiązki dla ubezpieczonego wynikające z warunków umowy,
 • wyłączenia określone w warunkach ubezpieczenia, które mogą ograniczyć zakres ochrony lub mieć negatywny wpływ na likwidację szkody przy danym rodzaju działalności,
 • wysokość franszyz i udziałów własnych,
 • zastosowane limity przy poszczególnych ryzykach,
 • opinię na temat ubezpieczyciela w zakresie likwidacji szkód,
 • prawidłowo zadeklarowane/oszacowane wartości do ubezpieczenia.

 

Korzyści dla ubezpieczonego:
 • przy ubezpieczeniu mienia - zabezpieczenie ubezpieczonego przed konsekwencjami poniesienia kosztów związanych z utratą lub uszkodzeniem mienia; często jest efektem ciężkiej, wieloletniej pracy i wielkim dobrem ubezpieczonego, dotyczy również korzyści rozumianych w postaci dochodu, który ubezpieczony może utracić w przypadku zniszczenia mienia,
 • przy ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej ubezpieczony zabezpiecza się przed negatywnymi następstwami zdarzeń/działań, do których przyczynił się i za które ponosi odpowiedzialność w myśl przepisów prawa; wartość roszczenia może wielokrotnie przekroczyć osiągane dochody lub wartość posiadanego majątku, brak ochrony w zakresie OC może doprowadzić do nagłego i upadku firmy.

 

Ubezpieczenie obejmuje:
 • zdarzenia losowe – zabezpieczenie przed negatywnymi i nieprzewidzianymi skutkami działania sił natury np. pożar, powódź, wybuch, uderzenie pioruna itd.
 • utrata zysku w następstwie zdarzeń losowych – zabezpieczenie przed pośrednimi, negatywnymi, skutkami działania sił natury, np. przerwa w produkcji spowodowana powodzią,
 • kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm, stłuczenie – zabezpieczenie przed działaniem osób trzecich,
 • techniczne – zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami działania sił mechanicznych, elektrycznych, błędów ludzkich wynikających z obsługi,
 • następstwa nagatywnych działań lub ich barku, podejmowanych lub nie podczas prowadzenia działalności wynikających z posiadania mienia.

 

DODATKOWO:

Warunki ubezpieczeń zwykle posiadają budowę modułową co umożliwia swobodny dobór oczekiwanego zakresu ochrony. Są także propozycje pakietowe łączące w sobie kilka rodzajów ubezpieczeń co ma korzystny wpływ na cenę.

 

I. Proponowane produkty:

 • Ubezpieczenia majątkowe/ budynki (czytaj więcej)

  zdarzenia losowe: ubezpieczenie obejmuje w szczególności ryzyka: pożaru, bezpośredniego uderzenia pioruna, eksplozji, upadku statku powietrznego, huraganu, deszczu, nawałnicy, powodzi, gradu, lawiny, śniegu, trzęsienia ziemi, osuwania lub zapadania się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, szkody wodociągowej, upadku drzew, budynków lub budowli, przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym lub innych niezależnych zdarzeń nie wyłączonych z ochrony przy zastosowaniu warunków ubezpieczenia opartej na tzw. "wszystkich ryzykach" (all risks),

  kradzież z włamaniem, rabunek, dewastacja/wandalizm, stłuczenie – zgodnie z wcześniejszymi opisami umieszczonymi powyżej

  OC obejmuje wypadki ubezpieczeniowe, rozumiane jako: śmierć, uszkodzenie ciała, doznanie rozstroju zdrowia, utratę, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy, a w przypadku rozszerzenia odpowiedzialności o szkody polegające na czystych stratach finansowych otrzymujemy również rekompensatę finansową utraconych korzyści,

  ubezpieczenie zysku utraconego w następstwie zdarzeń losowych jest to następstwo przerwy w działalności gospodarczej spowodowane szkodą w mieniu wykorzystywanym przez ubezpieczającego do prowadzenia działalności, będącej następstwem zdarzeń losowych. Zysk brutto stanowi wartość obejmującą, poza wypracowanym zyskiem, również stałe koszty ponoszone przez Klienta niezależnie od tego czy produkcja została zatrzymana czy nie (np. wynagrodzenia, czynsze, energia itp.)

  Przykład:
  1. Pożar linii produkcyjnej wartej 1mln zł dodatkowo zatrzymanie produkcji, która była wytwarzana – zysk na poziomie 50.000zł miesięcznie
  - odszkodowanie wypłacone w ciągu 30 dni umożliwiające odbudowę lub zakup nowej linii co powstrzyma proces utraty zysku oraz wpłynie pozytywnie na regulowanie bieżących zobowiązań finansowych,
  - wypłata utraconego zysku, w tym przypadku za miesiąc przestoju, płynność finansowa została utrzymana.

  2. Pożar w firmie, która sąsiaduje z dużym zakładem produkcyjnym należącym do innego podmiotu. W wyniku pożaru zapala się dach sąsiedniej firmy – powstaje roszczenie z OC np. 500.000zł takie roszczenie może doprowadzić do upadku naszego klienta, odszkodowanie zostaje pokryte z ubezpieczenia OC firmy.

 

II. Ubezpieczenia techniczne - maszyny, urządzenia

 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk  (czytaj więcej)

  Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wskutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli ubezpieczającego zdarzenia losowego (z wyjątkiem wyłączeń OWU), w tym:

  • działania pracowników np. niewłaściwa obsługa,
  • działania ognia, wody, wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi,
  • kradzieży z włamaniem, rabunku,
  • celowego uszkodzenia lub zniszczenia mienia przez osoby trzecie,
  • wady produkcyjnych i materiałowych, które ujawniły się po okresie gwarancji oraz błędów konstrukcyjnych,
  • niewłaściwych parametrów prądu zasilania,
  • wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp.,
 • ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń  (czytaj więcej)

  Ubezpieczeniem objęte są wszelkie przypadkowe, nagłe, nieprzewidziane i wynikające z przyczyn niezależnych od klienta szkody powstałe podczas użytkowania i eksploatacji maszyn (z wyjątkiem wyłączeń OWU), w tym:

  • błędy projektowe, konstrukcyjne lub wadliwe wykonanie maszyny przez producenta,
  • wadliwy materiał, z którego wykonana jest maszyna,
  • błędy montażowe popełnione w czasie montażu maszyny na stanowisku pracy,
  • niewłaściwa obsługa,
  • celowe zniszczenie przez osoby trzecie,
  • działanie sił odśrodkowych,
  • niedobór wody w kotłach,
  • nadmierne ciśnienie lub temperatura wewnątrz maszyny, implozja,
  • dostanie się ciała obcego,
  • zwarcie, spięcie, przepięcie, uszkodzenie izolacji,
  • wzrost albo spadek napięcia bądź natężenia prądu, zanik jednej lub kilku faz.

Przykład:
1. Zmiana natężenia prądu powodująca przepalenie podzespołu w drogim serwerze – koszt wymiany uszkodzonej części 10.000zł – odszkodowanie wypłacone po dokonaniu naprawy.

2. Uszkodzenie tokarki w wyniku dostania się do środka kawałka metalu – szkoda 20.000zł – zatrzymanie procesu wykonywania usług – naprawa, a po niej wypłata odszkodowania.

 

 

 

Szybki kontakt
Grażyna Sznigir

95 7 350 477

501 985 807

g.sznigir@e-klim.pl

Monika Dorożko

95 7 350 477

501 936 909

m.dorozko@e-klim.pl

X Zamknij

Nasze strony wykorzystują pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach statystycznych oraz w celu dostosowania naszego serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników.
W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszego serwisu internetoego bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.